องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจติดตามการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินและโครงการ อพสธ.ของ อบต.คูขาด


วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด /สภา อบต.คูขาด/หัวหน้าส่วนราชการ/และพนักงาน อบต.คูขาด ร่วมต้อนรับท่านขรรค์ไชย  ทันธิมา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่านพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และท่านนิติพัฒน์  ขอดทอง นายอำเภอคง นางเต็มดวง นมเกษม ท้องถิ่นอำเภอคง ในการมอบนโยบายการบริหารงานให้กับนายกองค์กรส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งในเขตอำเภอคง และตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ 2 โครงการของ อบต.คูขาด ดังนี้ 1. โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ อบต.คูขาด

2022-06-16
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-09
2022-06-07
2022-06-07
2022-06-03
2022-05-24
2022-05-23