องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
คำแถลงการนโบายนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
แผนจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ประกาศสภา อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
คลังความรู้ (KM)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.
การประชุมสภาท้องถิ่น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการประหยัดพลังงาน
ประกาศ อบต.คูขาด
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ติดต่อ - สอบถาม
 


  ชื่อ +  นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์
  ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  044-346-296
  อีเมล์ +  admin@khukhad.go.th
 

 

  ชื่อ + นางสุกัญญา บัวสำราญ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  044-346-296
  อีเมล์ +  admin@khukhad.go.th
 

 

  ชื่อ +  นางสาวณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
  โทรศัพท์ +  044-346-296
  อีเมล์ +  admin@khukhad.go.th
 

 

  ชื่อ +  นางรุ่งอรุณ โซตินอก
  ตำแหน่ง +

 ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลังระดับต้น)

  โทรศัพท์ +  044-346-296
  อีเมล์ +  admin@khukhad.go.th
 

 

  ชื่อ + นายทวีเดช วงศรีลา
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  044-346-296
  อีเมล์ +  admin@khukhad.go.th
 

 

  ชื่อ + นายอลงกรณ์ พันธวิศิษฏ์
  ตำแหน่ง +   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  044-346-296
  อีเมล์ +  admin@khukhad.go.th
 

 

  ชื่อ + นายอลงกรณ์ พันธวิศิษฏ์
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ +  044-346-296
  อีเมล์ +  admin@khukhad.go.th
 

 

  ชื่อ +  นางสาวณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  044-346-296
  อีเมล์ +  admin@khukhad.go.th