องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th


 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนตำบลคูขาด ประจำปี 2556 หลักสูตรการทำบายศรีจากใบตอง


เมื่อวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนตำบลคูขาด ประจำปี 2556 หลักสูตรการทำบายศรีจากใบตอง มีประชาชนจากตำบลคูขาด เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน การฝึกอบรมในครั้งนี้ประชาชนได้ความรู้ในการทำบายศรีจากใบตอง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจได้ในโอกาสต่อไป