องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนคราชสีมา
  ด้วยความห่วงใย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนคราชสีมา